Algemene voorwaarden

 1. Ondernemingsgegevens en definities
 • The Baking Foodstylist – Anja Spriet
 • Jan Van Hembysebolwerk 6/301 – 9000 Gent
 • België

Ingeschreven in Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer

 • BTW BE 0775.414.337

Hieronder genaamd ‘The Baking Foodstylist’

www.thebakingfoodstylist.com (hierna genaamd de website)

De opdrachtgever, hieronder genaamd als ‘klant’.

2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die worden verleend door The Baking Foodstylist.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant, tenzij dat dit specifiek werd vermeld.

3. Aanbod en prijs

Het aanbod van The Baking Foodstylist staat vermeld op de website. Dit kan desgewenst ook opgevraagd worden via het contactformulier op de website of via mail. De prijzen kunnen worden opgevraagd aan The Baking Foodstylist via bovenstaande kanalen. De prijzen worden uitgedrukt in euro en er wordt BTW aangerekend.

The Baking Foodstylist heeft de vrijheid om zowel de algemene voorwaarden als de prijzen te wijzigen afhankelijk van de dienst of het product die dient geleverd te worden. De offerte die door de klant wordt bevestigd wordt gehanteerd en geldt voor de betreffende factuur.

De foto’s, videos en illustraties op de website en social media van The Baking Foostylist zijn louter illustratief. Ze dienen vooral om het aanbod van The Baking Foodstylist zo goed mogelijk te weer te geven.

4. Offerte

Desgewenst kan de klant een offerte opvragen aan The Baking Foodstylist via een van bovenstaande kanalen. De offerte die door de Baking Foodstylist wordt opgemaakt heeft een geldigheidsduur van 14 dagen en is enkel geldig voor de klant naar wie de offerte is gericht..

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte bevestigt. De prijzen die in de offerte gehanteerd worden zullen gelden voor de betreffende factuur.

Indien geen specifieke offerte werd opgemaakt kan de overeenkomst ook tot stand komen na communicatie over de prijzen, voorwaarden en gevraagde producten/diensten via mail. Pas nadat beide partijen het voorstel per mail bevestigen, is de overeenkomst bindend.

5. Bijzondere voorwaarden
 • The Baking Foodstylist heeft de mogelijkheid om desgewenst bij een offerte bijzondere voorwaarden te voorzien.
 • Zo kan er bovendien een clausule uit deze overeenkomst vernietigd worden of nietig verklaard worden. Deze nietigverklaring zal geen invloed hebben op de overige bepalingen van de overeenkomst. Partijen verbinden zich ertoe om alle nodige inspanningen te leveren om een clausule die nietig of onafdwingbaar blijkt te vervangen door een clausule die zoveel als mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.
6. Levering van diensten en producten
 • De diensten en producten die The Baking Foodstylist aanbiedt zijn te vinden op de website of kunnen opgevraagd worden via bovenstaande contactgegevens.
 • The Baking Foodstylist verbindt zich ertoe om een zo goed mogelijk beeld te scheppen aan de klant wat er kan geleverd worden
 • The Baking oodstylist verbindt zich ertoe om met de grootste zorg tewerk te gaan en de opdracht zo goed als mogelijk uit te voeren. The Baking Foodstylist zal de opdracht uitvoeren volgens haar eigen vermogen, inzichten en creativiteit.
 • The Baking Foodstylist doet hiervoor beroep op eigen infrastructuur en materiaal, tenzij anders overeengekomen.
 • De leveringstermijn van de dienst of het product kan specifiek opgenomen worden in de offerte of in de bijzondere voorwaarden.
7. Annulatie
 • Er kan zich een annulatie voordoen van een opdracht als deze door beide partijen (The Baking Foodstylist en de klant) schriftelijk, via mail, wordt bevestigd.
 • Annulatie kan kosteloos en met gegronde reden tot 7 dagen voor datum van de opdracht, tenzij er natuurlijk reeds diensten/prestaties geleverd werden voor de opdracht. Daarom wordt een pro rata temporis-berekening gemaakt op basis van de verhouding tussen de reeds geleverde diensten op het moment van kennisname van de annulatie en het totaal te leveren diensten bepaald bij de overeenkomst.
 • Bij annulatie minder dan 7 dagen voor afgesproken datum van de opdracht kan tot 50% van het afgesproken totaalbedrag in rekening gebracht worden (dit bedrag is exclusief eventuele verplaatsingskosten). Hiernaast kan de eventuele reeds gedane voorbereidingstijd alsook de reeds aangekochte producten/ingrediënten die nodig waren voor de opdracht in rekening gebracht worden.
 • Bij annulatie op minder dan 48 uur voor de start van de opdracht zal het volledige afgesproken totaalbedrag exclusief de verplaatsingskosten in rekening gebracht worden. Net als de reeds aangekochte producten/ingrediënten die nodig waren voor de opdracht.
 • Uitstel van een opdracht zal beschouwd worden als een annulatie van een opdracht.
 1. Betaling
 • De betaling dient te gebeuren in euro, dit binnen de 30 dagen na het opsturen van de factuur.
 • Betalingen dienen telkens te gebeuren op bovenstaand rekeningnummer, dit telkens met vermelding van het factuurnummer.
 • The Baking Foodstylist kan, afhankelijk van de opdracht, een tussentijdse factuur opstellen. Indien dit het geval zou zijn, zal The Baking Foodstylist dit opnemen in de offerte of in bijzondere voorwaarden die erop van toepassing zijn.
 • Facturen kunnen enkel betwist worden door de klant binnen de 7 dagen na het opsturen van de factuur, met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Is er binnen deze periode geen betwisting, dan wordt verondersteld de factuur aanvaard te zijn door de klant.
 • Indien een factuur niet betaald wordt binnen de 60 dagen na de factuurdatum zal The Baking Foodstylist laattijdigheidsintresten aanrekenen en schadevergoeding eisen zoals bepaald in het wetboek. Deze nalatigheidsintrest bedraagt 10% op jaarbasis, dit in combinatie met een forfaitaire schadevergoeding van 5% van de betreffende factuur met een minimum van 50 euro.
 • Indien noodzakelijk zal The Baking Foodstylist een incassobureau inschakelen om onbetaalde facturen te vorderen van de klant. De extra kosten die dat met zich meebrengen zullen zoals het wetboek dit bepaalt, niet doorgerekend worden aan de klant.
 • Het geleverd materiaal alsook de rechten blijven eigendom van The Baking Foodstylist zolang de factuur niet werd voldaan. De klant kan er op generlei wijze over beschikken. 
9. Auteursrecht

The Baking Foodstylist behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle foto’s, illustraties, videos, receptontwikkelingen, ontwerpen en producten die door The Baking Foodstylist werden gemaakt. Tenzij anders overeen werd gekomen.

De klant heeft een recht van toegang tot de geleverde producten en diensten voor eigen gebruik, dit in overeenstemming met de kenbaar gemaakte doelstelling en kanalen waarvoor de betreffende opdracht tot stand was gekomen.

De klant verbindt zich ertoe de geleverde producten en diensten op een correcte en zorgvuldige manier weer te geven.

10. Taal algemene voorwaarden

De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen The Baking Foodstylist en de klant. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, alsook uit iedere andere overeenkomst tussen The Baking Foodstylist en de klant tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank die van toepassing is in het arrondissement Gent, waar The Baking Foodstylist haar vestigingsadres heeft.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.